• Logo

Abs.3+

Mein Giacometti II | Lack/Plakatkarton auf Leinwand, 80 x 100 cm, 1987–98