• Logo

Abs.6+

Giacometti´s Atelier III | Lack auf Plakatkarton, 63 x 75 cm, 1988