• Logo

Abs.5+

Mein Giacometti IV | Lack/Plakatkarton auf Leinwand, 80 x 100 cm, 1987–98