• Logo

Abs.7+

Giacometti´s Atelier IV | Lack auf Plakatkarton, 63 x 75 cm, 1988