• Logo

Abs.1+

Woman I | Lack auf Plakatkarton, 84 x 109 cm, 1987